Kogeneracja jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Oszczędność energetyczna, charakteryzująca układy skojarzone, polega na wykorzystaniu ciepła, które w elektrowni kondensacyjnej odprowadzane jest do otoczenia jako produkt uboczny – ciepło tutaj może być zastosowane do ogrzewania budynków.

 

Atrakcyjność źródeł kogeneracyjnych można zwiększyć, stosując dodatkowo wytwarzanie chłodu (trigeneracja). Odpadowe ciepło z produkcji energii elektrycznej stanowi wówczas energię napędową w absorpcyjnym procesie wytwarzania tzw. wody lodowej. Stwarza to latem szansę na zrekompensowanie (do pewnego stopnia) spadku zapotrzebowania na ciepło powodującego zmniejszenie produkcji energii elektrycznej.

 

Te nowatorskie rozwiązania nie tylko przynoszą znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji ale przekładają się na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery, co w obecnych czasach staje się koniecznością.

 

Rozwiązanie wykorzystujące kogenerację w wymiarze małej energetyki rozproszonej zostało zastosowane przy termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, gdzie firma wykonała układ kogeneracyjny o mocy grzewczej 115kW oraz mocy elektrycznej 70kW służący do wytworzenia ciepła i prądu w silniku gazowym.

 

 

 

Trigeneracja to nowoczesna technologia wytwarzania energii w skojarzeniu. Polega na jednoczesnej produkcji energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodu użytkowego. Umożliwia efektywniejsze wykorzystanie zużywanego paliwa i w związku z tym jest technologią przynoszącą duże korzyści, w tym:

Eksploatacyjne:
• zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności dostaw energii w tym energii elektrycznej,
• większa elastyczność produkcji ciepła do ogrzewania i c.w.u.,
• możliwość zmian obciążenia pracy systemu,
• wykorzystywanie nadmiaru ciepła w absorpcyjnych agregatach chłodniczych.

Finansowe:
• obniżenie kosztów użycia energii pierwotnej,
• stabilne koszty energii elektrycznej w ustalonym okresie,
• wsparcie finansowe w postaci PMŚP (Prawa Majątkowe do Świadectw Pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej Kogeneracji – tzw. „żółte certyfikaty”).

Środowiskowe:
• obniżenie ilości zużywanego paliwa (bardzo wysoka sprawność wykorzystania energii zawartej w paliwie ok. 90%),
• zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
• niskie straty przemysłowe ze względu na położenie względem zaopatrywanego w energię obiektu.

Przykładowy schemat systemu energetycznego po zstosowaniu TRIGENERACJI